انواع کمپرسور

انواع کمپرسور ۲کمپرسورهای دینامیک ۲.۱کمپرسورهای گریز از مرکزی ۲.۲کمپرسور محوری ۳کمپرسورهای جابجایی مثبت ۳.۱کمپرسورهای رفت‌وبرگشتی (پیستونی) ۳.۲کمپرسورهای رفت‌وبرگشتی (پیستونی) بدون روغن ۳.۳کمپرسورهای دیافراگمی ۳.۴کمپرسورهای مارپیچی ۳.۵کمپرسورهای مارپیچی روغن‌کاری نشونده ۳.۶مارپیچی مایع تزریقی ۳.۷کمپرسور دندانه‌دار ۳.۸فرفره‌ای (Scroll) ۳.۹پره‌ای ۳.۱۰کمپرسور حلقه روغنی ۳.۱۱کمپرسورهای فرایندی ۳.۱۲دمنده‌ها ۴هایپر کمپرسور-کمپرسورهای فوق فشاربالا ۵راندمان سیستم‌های کمپرسور ۵.۱کمپرسورهای دیگر ۵.۱.۱پمپ‌های خلاء ۵.۱.۲کمپرسورهای…